Søg efter produkt...|Indtast søgeord og tast enter...
 
Vilkår

LEJE- OG LEVERINGSBETINGELSER
Generelt
Såfremt andet ikke følger af en udtrykkelig skriftlig aftale med RHP udlejning - sker enhver udlejning udelukkende på RHP udlejning's nærværende leje- og leveringsbetingelser, uanset eventuel modstående eller afvigende bestemmelser i den af lejeren afgivne ordre eller accept eller andre af lejeren udfærdigede dokumenter. Den, der rekvirerer ydelser betegnes i det følgende som lejer, og den der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som RHP.
Nærværende leje- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler om udlejning og anvendelse af produkter og hertil relateredeydelser i Danmark, jf. den til enhver tid gældende RHP’s produkt- og prisliste. 
RHP materiel må ikke tages ud af Danmark.

Lejemålet varighed og beregning
For alt materiel, der udlejes, overgår ansvaret til lejer fra det tidspunkt, hvor det lejede udleveres fra RHP til lejer eller dennes repræsentant, hvilken periode tillige udgør lejemålets varighed.
Lejen beregnes fra og med den dag det lejede udleveres af RHP, til og med den dag det lejede tilbageleveres til RHP.
Al udlejning til private kunder, beregnes som kalenderdage.
Perioder hvor lejer er forhindtret i at anvende materiellet som følge af f.eks. strejke, lockout, vejrlig mv., fragår ikke i beregningen af lejeperioden
Den daglige leje er beregnet på baggrund af en arbejdsdag af 8 timer.
For yderligere afbenyttelse debiteres ekstra pr. påbegyndt 8 timer. Aflysning af det det lejede skal ske senest 24 timer før lejeperiodens start, ellers koster det kr. 500,- pr. dag.

Tilbud og priser
Ethvert skriftligt eller mundtligt tilbud, overslag eller aftalte priser under følgende forudsætninger:
-    At RHP er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej i den aftalte periode.
-    At priser er inkl. moms og kontant afregning, såfremt andet ikke er afftalt.
-    At der betales depositum iht. Prisliste ved bestilling, eller senest ved overdragelse af produkterne, såfremt andet ikke er aftalt..

Rudersdal Have og Park’s forpligtigelser og ansvar
Materiellet leveres i rengjort, driftsklar og lovlig stand.
RHP har ansvaret for at evt. lovpligtige eftersyn er overholdt.

Lejerens forpligtigelser og ansvar
Så længe lejemålet varer, bærer lejerne enhver risiko og ansvar for det lejede materiel, herunder at forsikring er tegnet jf. Punktet forsikringsbetingelser, herunder for brandskade og tyveri.
Lejeren påtager sig ansvaret for at det lejede materiel er placeret, og såvel direkte som indirekte, anvendes forskriftsmæssigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning sikkerhedsforskrifter og bestemmelser om evt. afmærkning.
Lejeren bærer alene ansvaret for sig selv, egne ansatte, tredjemand, og RHP, med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler, for hvilke RHP har ansvar og risiko.
Lejer må ikke ændre på eller ombygge det af RHP lejede materiel herunder fjerne fastgørelser, konsoller m.m.
Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand og opladning af batterier.
Lejer afholder alle udgifter til materiellets drift, herunder smøring, olie, brændstof, punktering el.lign.
Der må kun anvendes de af RHP foreskrevne smøremidler.
Reparationer på RHP’s materiel må kun udføres af RHP, eller en  RHP anvist reparatør og kun efter forudgående aftale.
RHP hæfter ikke for reparationer, som lejede uden hensyntagen hertil har ladet foretage under lejemålet.
RHP skal til enhver tid have uhindret adgang til at inspicere det udlejede materiel.

Transport, levering/afhentning og returnering af det lejede
Leverings- og afhentningsdato samt tidspunkt aftales mellem lejer og RHP.
Lejer skal kunne oplyse om forhold evt. højde, underlag, og evt. aflæsningsmuligheder på leveringstedet, der har betydning for aflevering og afhentning.
Transportudgifter betales af lejer, i henhold til gældende prisliste eller aftalt tilbud.
Afhentning kan også ske fra RHP’s afdeling, efter nærmere aftale. Sker afhentning eller returnering af lejer, lejers ansatte, en af lejer antaget selvstændig virkende vognmand eller anden, for hvem lejer har ansvaret, eller med hvem lejer har aftalt transporten og/eller læsning af det lejede, har lejer det fulde ansvar under transporten og/eller læsningen. Det gælder også ved flytning af materiel.
Ved afhentning eller levering skal lejer på forlangende fremvise nødvendig legimitation, herunder også kørekort samt køretøj som kræver iht. Dans lovgivning for kørsel med de lejede produkter.
Lejer eller en repræsentant for denne, skal være til stede på lejeadressen ved materiellets ankomst, således at evt. instruktion kan gives. Det 
påhviler lejer at sikre, at kørsel og brug af maskiner skal kunne ske uden hindring af f.eks. parkerede biler, andre entreprenørers materiel mv.. Forhold omkring afspærringer, kørevej, plader, tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener m.m. er RHP uvedkommende. Evt. ventetid som følge af manglende iagttagelse af ovennævnte betingelser debiteres lejer udover aftalt leje og andre omkostninger.
Eventuel reklamation skal ske på første lejedag, og kan ikke senere tages til følge. Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtiget til at aflevere det lejede  i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Rengøring, udbedring, reparation, samt leje for den tid, der medgår ved afhjælpning som følge af lejers eventuelle misligholdelse, sker for lejers regning. Eventuel ødelagte dele, betjeningsgreb, nøgler m.m. erstattes af lejer til nypris, således at lejer erstatter RHP’s faktuelle omkostning til indkøb af erstatningsudstyr uden hensyntagen til/med fradrag for forbedring, ligesom lejer er pligtig til at betale leje indtil erstatnings-materiel fremkommer.
Omkostninger som følge af eventuelle reparationer, der ikke kan betragtes som al. Slid og ælde, erstattes af lejer. 

Forsikringsbetingelser
Lejeren er forpligtiget til, under hele lejeperioden at holde materiellet forsikret.
Forsikringen tegnes hos RHP. Forsikringen dækker brand og tyveri, hærværks- og anden udefra kommende pludselig skade på udlejningsmateriel, som benyttes i Danmark. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko som anført nedenfor, som altid skal betales af lejeren, lige som lejeren bærer risikoen for sådanne skader, som ikke er dækket af den tegnede forsikring.
Lejer hæfter for ovennævnte skader på materiel lejet hos RHP, med følgende beregning pr. skade:

Produkter          Nyværdi(kr.)                       Selvrisiko pr. skade(kr.)
Div. maskiner    Kr. 0-75.000                      6.000
Div. maskiner    Kr. 75.001-200.000        12.000
Div. maskiner    Kr. 200.001-750.000      20.000

Såfremt materiel, der er sikret med overvågningsudstyr, kommer til veje igen, betaler lejeren kun halv selvrisiko.
For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri og hærværk meldes til politiet inden 24 timer.
Lejer er forpligtet til at oplyse journal-nr. fra politianmeldelsen til RHP, indenfor ovenstående tidsrum.
Uindregistrerede motorkøretøjer er tillige ansvarsforsikret, i henhold til færdselsloven og dækker evt. skader forvoldt overfor 3. Person, når det uindregistrerede motorkøretøj anvendes til transport.
Ansvarsforsikringen dækker ikke når motorkøretøjet anvendes i en arbejdssituation.
RHP har tegnet ansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som RHP’s personale ifølge dansk ret måtte ifalde for skadetilføjelse på tredjemand eller ejendom(tingskade).
Forsikringen dækker for de ved en og samme hændelse forårsagende skader med indtil kr. 10.000.000. RHP kan ikke udover dette beløb pålægges ansvar eller risiko, hvorfor det påhviler lejeren, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at tegne supplerende forsikring.

Præmie
Præmien fremgår af den til  enhver tid gældende prisliste.

Ikke omfattet af forsikringen:
Skade , der skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed fra lejers, dennes medarbejderes side og/eller skade, der skydes fortsæt eller grov uagtsomhed fra selvstændig virkende tredjemand, antaget af lejer.
Ved henstillen af lejet materiel skal der tages alle nødvendige forholdsregler for at undgå unødig overlast og/eller skade på materiellet, herunder tyveri, hærværk m.m.
Lejeren bærer alene ansvaret for skader, der ikke skyldes mangler fra RHP’s side. Lejer er således ansvarlig for bl.a. skader på ting, personer og materiel, som følge af f.eks. forkerte angivelser eller urigtige oplysninger  om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfuld beskrivelse af forholdene, eks. Kabler, rør og andet nedgravet på arbejdspladsen og adgangsvejen hertil.
RHP påtager sig ikke risikoen for omkostninger ved driftstab af nogen art, avance tab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger, og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlig pålæg, nedbør, lav temperatur, frostskader på vandinstallationer, vind eller andet vejrlig.
Skader på lejet materiel som følge af overlast, misvedligeholdelse, forkert behandling/betjening m.v. erstattes af lejeren til nypris.
Skader som skyldes oversvømmelse.
Transport af det lejede, udført af lejer, lejers ansatte, en af lejers antaget selvstændig virkende vognmand eller anden, for hvem lejer har ansvaret, eller med hvem lejer har aftalt transporten og/eller læsning.

Sikkerhedsstillelse – fakturering og betaling
 Depositum skal erlægges og betaling skal ske kontant forud, medmindre andet er aftalt.
Eventuelle tvister/uoverensstemmelser mellem lejer og RHP eller eventuelle modkrav fra lejers side, berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af det aftalte beløb.

Misligholdelse
RHP kan uden varsel hæve lejeaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som RHP måtte have afholdt, såfremt lejer væsentligt misligholder sine forpligtigelser ifølge enhver lejeaftale, herunder at lejer:
-    undlader at betale sit depositum, lejeydelser eller andre skyldige beløb som RHP kan gøre krav på.
-    Standser sine betalinger og ikke efter at have modtaget opfordring hertil, med tilsynets godkendelse,    stiller fornøden sikkerhed for lejeaftalens opfyldelse.
-    Forsømmer at foretage driftsmæssig vedligeholdelse og behørig reparation af de lejede genstande.
-    Nægter RHP adgang til at besigtige de lejede genstande.
-    Fjerner de lejede genstande fra den oplyste arbejdsplads.
-    Anvender de lejede genstande  i strid med de love, foreskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser.
-    Misbruger det lejede, herunder uforsvarlig behandling, udlån eller anden overdragelse til tredjemand, flytning eller anden disponering over det lejede.

Tvister/Værneting
I tilfælde af civilt søgsmål har parterne aftalt, at retssager kun kan anlægges ved Retten i Lyngby. Parternes retsforhold afgøres efter dansk ret.